Pt 29.028 Pd 30.932 Rh 138.248 Au 65.047 Ag 0.738

בתעשיית כלי הכסף ישנו שימוש נרחב בדיסקים מכסף , אשר על-ידי עיבוד

ב “לחצנות” או “כבישה” יוצרים מהם: מגשים, צלחות, כוסות ופריטי יודאיקה שונים מחשבון משקל דיסקים הינו כלי עזר שימושי לחישוב משקל הדיסק, הן לצורך הזמנת

חומרי גלם והן לצורך חישוב משקלו הסופי של המוצר המתקבל

יש להזין את קוטר הדיסק ועובי הדיסק במילימטרים, לבחור את סוג החומר (הסגסוגת)

והמשקל מתקבל בגרמים

:נוסחת החישוב הינה

כשהסימנים הם –

משקל סגולי – Ꝭ

3.14  – π

קוטר – D

עובי דופן  – t