Pt 33.786 Pd 32.572 Rh 147.893 Au 77.827 Ag 1.028

בתעשיית כלי הכסף ישנו שימוש נרחב בדיסקים מכסף , אשר על-ידי עיבוד

ב “לחצנות” או “כבישה” יוצרים מהם: מגשים, צלחות, כוסות ופריטי יודאיקה שונים מחשבון משקל דיסקים הינו כלי עזר שימושי לחישוב משקל הדיסק, הן לצורך הזמנת

חומרי גלם והן לצורך חישוב משקלו הסופי של המוצר המתקבל

יש להזין את קוטר הדיסק ועובי הדיסק במילימטרים, לבחור את סוג החומר (הסגסוגת)

והמשקל מתקבל בגרמים

:נוסחת החישוב הינה

כשהסימנים הם –

משקל סגולי – Ꝭ

3.14  – π

קוטר – D

עובי דופן  – t